การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

กรณีที่สินค้ามีความเสียหายอันเนื่องมาจากโรงงาน และกรณีที่สินค้ามีความเสียหายจากการขนส่ง ท่านสามารถเปลี่ยนคืนสินค้าได้ โดยท่านต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน โดยจะต้องนำใบเสร็จรับเงินที่ได้พร้อมใบสั่งซื้อสินค้าแนบเป็นหลักฐานยืนยันสินค้า และบริษัทฯ จะรับคืนในรูปแบบแพ็คค้าส่งเท่านั้น

โดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าคืนให้กับบริษัทฯ และบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีสินค้าที่คืนสูญหาย หรือส่งมาไม่ถึงทางบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน การคืนหรือเปลี่ยนสินค้าทุกๆ รายการในแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆ ยกเว้นความเสียหายนั้นเกิดเนื่องมาจากการขนส่ง และยังไม่มีการเปิดผนึกผลิตภัณฑ์

หมายเลขติดต่อ

ฝ่ายขาย : คุณฐิตารีย์ 082-6144069

คุณนิติพัฒน์ 086-6587499